Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Privacyverklaring

Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt de volgende aspecten met zich mee:
Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website of onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten en cliënten

Uw persoonsgegevens worden door Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode

verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint

Oedenrode de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode

opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

De praktijk geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is verplicht deze gegevens af te geven.


Tevens kan de praktijk/(kinder)fysiotherapeut persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming is opgenomen in de behandelovereenkomst.

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

De patiëntendossiers met behandelinformatie dienen ten minste twintig jaar na het einde van de behandelrelatie te worden bewaard, tenzij het uit hoofde van goed zorgverlenerschap nodig is dat de informatie langer dient te worden bewaard (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Bij kinderen is dit 20 jaar na het bereiken van het 18e levensjaar.

Beveiliging

Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode hebben heeft passende technische en

organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen

onrechtmatige verwerking:

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt U contact opnemen met praktijkhoudster Astrid Robben-van de Ven

contactgegevens

Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel –Sint Oedenrode

St. Ursula 2

5281HV Boxtel

0411-616474

info@kinderfysiotherapieboxtel.nl

www.kinderfysiotherapieboxtel.nl

Cookieverklaring

1. Het gebruik van cookies

www.kinderfysiotherapieboxtel.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.


2. Toestemming voor het gebruik van cookies 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.


3. Type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:
– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

– Eigen tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, emailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.


4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@kinderfysiotherapieboxtel.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.


5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835

Safari op smart phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac


6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www. kinderfysiotherapieboxtel.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@kinderfysiotherapieboxtel.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@kinderfysiotherapieboxtel.nl

Deze cookieverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

03 mei 2021